UITNODIGING voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

van LTC BEEM-STAR van DINSDAG 6 MAART 2018 aanvang 20.00 uur

Beste leden van LTC Beem-Star,
Het bestuur nodigt jullie van harte uit voor het bijwonen van bovenstaande ALV van onze tennisvereniging. De jaarvergadering wordt als altijd gehouden in het clubgebouw aan de Insulindeweg 10-A te Middenbeemster. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur stipt.

DE AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Notulen van de ALV van 8 maart 2017
 4. Jaarverslag(en) 2017
 5. Financieel jaarverslag 2017 en Begroting 2018
 6. Verslag van de kascommissie / dechargeren penningmeester / benoeming nieuwe kascommissie
 7. Vaststelling contributie en entreegeld
 8. Verkiezing van bestuursleden (zie bijlage met kandidaatstellingen en verdeling functies)
 9. Verkiezing voorzitter van het bestuur
 10. Wvttk/rondvraag
 11. Sluiting door de voorzitter

De notulen van de ALV van 8 maart 2017 met de daarbij behorende bijlagen, alsmede de Balans 2017 en de Begroting 2018 van de penningmeester zijn inmiddels geplaatst op het alleen voor leden toegankelijke deel van de website van de vereniging www.ltcbeemstar.nl

Tileman van den Heuvel - voorzitter | Martijn Aaij - secretaris | Hans Hondeman - penningmeester

Middenbeemster, 18 februari 2018.

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter